De omgevingsvergunning

In de volksmond wordt de omgevingsvergunning ook wel bouwvergunning genoemd. De bouwvergunning is slechts een deel uit de nieuwe omgevingsvergunning.
Het begrip bouwvergunning zal de komende jaren nog een veelgebruikt begrip blijven.

Wabo

Omgevingsvergunning

De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. Deze nieuwe omgevingswet regelt alles rondom de omgevingsvergunning.

De WABO integreert circa 25 vergunningen (waaronder de vroegere bouwvergunning), ontheffingen en meldingen tot één omgevingsvergunning. De dienstverlening aan burgers en bedrijven wordt hiermee aanzienlijk verbeterd als gevolg van de introductie van één omgevingsvergunning voor de betreffende toestemmingsstelsels; één omgevingsvergunning leidt tot de invoering van één loket, één (digitaal) aanvraagformulier, één bevoegd gezag (één aanspreekpunt), één uniforme en daarom ook kortere procedure, één procedure voor bezwaar en beroep en één handhavend bestuursorgaan.

De samenvoeging van deze toestemmingen leidt tot een omvangrijke vermindering van het aantal individuele toestemmingen en een daarmee overeenkomende vermindering van administratieve lasten. Als gevolg van de Wabo zijn vele wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving (op het terrein van milieu, wonen, ruimtelijke ordening, natuurbescherming enz.) aangepast. De belangrijkste uitvoeringsregelingen van de Wabo zijn het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Vergunningsvrij bouwen

De eerste vraag die altijd door iTX BouwConsult wordt gesteld is: “Is een omgevingsvergunning echt noodzakelijk?” Om dat te beoordelen kijken wij eerst naar het vigerende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan regelt wat er gebouwd mag worden, zowel in gebruik als in afmetingen. Maar ook wat er niet gebouwd mag worden. Wijkt uw wens af van hetgeen in het bestemmingsplan staat dan kan in eerste aanleg géén omgevingsvergunning aangevraagd worden. Stap 2 is om te onderzoeken of het bestemmingsplan mogelijkheden biedt om een binnenplanse vrijstelling aan te vragen. Dat kan door vrijstellingen of door afwijking- en of wijzingsregels. Meestal met toestemming van Burgermeester en wethouders. Lukt dat alles niet dan zal er een tijdrovender bestemmingsplanwijzing doorgevoerd moeten worden. Past uw bouwvoornemen wel in het bestemmingsplan dan zetten wij stap 3 om te kijken of er sprake is van een vergunningsvrije of een vergunningsplichtige omgevingsvergunning. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt beginnen diverse termijnen te lopen. Een daarvan is dat u binnen een beperkt aantal weken moet zorgen voor een ontvankelijke (volledige) aanvraag.

Betaal niet te veel Leges

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning zijn onvermijdelijk kosten verbonden, de zogenaamde leges. Leges worden ook wel retributies genoemd. Een retributie is strikt genomen een betaling aan de overheid waar een individueel aanwijsbare tegenprestatie van diezelfde overheid tegenover staat. Het gaat om een bedrag dat betaald moet worden aan de overheid (of aan een bevoegd gezag) voor het gebruik van hun diensten of producten. Bij de omgevingsvergunning worden de leges geheven over de bouwkosten. Deze bouwkosten dient u op te geven bij het indienen van een omgevingsvergunning.

U kunt niet onder de leges uitkomen, maar u kunt er wel alles aan doen om zo weinig mogelijk leges te betalen. Door bijvoorbeel inzet van vergunningsvrije delen, of door een goed onderbouwde opsomming van bouwkosten te produceren waarin alleen dat zit wat echt noodzakelijk is. Wist u dat iTX BouwConsult voor veel opdrachtgevers een BouwLeges Support maakt om tegenover de gemeente een solide onderbouwde, maar zo laag mogelijke bouwkostenberekening te kunnen overleggen. Lage en onderbouwde bouwkosten betekend voor u een lagere legesheffing. Vlotter kun je het niet verdienen. Let wel deze BouwLeges Supportkosten onderbouwing moet u wel voorafgaande aan het indienen laten maken. Lees hier meer over het verlagen van de leges kosten.

Omgevingsvergunning of bouwvergunning door iTX BouwConsult, slim en snel

iTX BouwConsult heeft inmiddels een groot aantal omgevingsvergunningen afgehandeld. Van eenvoudige verbouwingen, twee-onder-een-kappers, vrijstaande woningen luxe landhuizen tot complexe (industriële) projecten. Een goede communicatie met de verantwoordelijke ambtenaar heeft in veel gevallen de procedure versneld.

Wilt u meer weten over de aanvraag van een omgevingsvergunning maak dan een vrijblijvende afspraak.