Bestemmingsplanwijziging

Wilt u het bestemmingplan van uw kavel wijzigen? Vraag iTX BouwConsult om ondersteuning bij de bestemmingsplan wijzigingsprocedure.

Bestemmingsplanwijziging en de WRO

Bestemmingsplan

In de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) staat beschreven hoe om te gaan met een bestemmingsplanprocedure. Het bestemmingsplan is in wezen het hoogste wettelijke kader waarin bepaald is wat wel en wat niet gebouwd mag worden. Door tal van redenen zoals, economische aardverschuivingen, functieverandering, demografische ontwikkelingen of een persoonlijk wens lijkt het vigerende bestemmingsplan niet meer te passen. Passen bestaande bestemmingsplannen niet meer, dan zou het wenselijk zijn indien het bestemmingsplan gewijzigd kan worden.

Bestemmingsplannen regelen over en weer de kaders voor het bouwen. Zowel voor de eigenaar als de direct betrokkenen. Logisch dat de gemeente zorgvuldig omgaat met het bestemmingsplan. De gemiddelde ambtenaar zit niet te wachten op een wijziging van het bestemmingsplan. Begrijpelijk, omdat de procedure veel om handen heeft.

De bestemmingsplanprocedure op zich lijkt het zwaartepunt te zijn. Niets is minder waar, immers voorafgaand aan het bestemmingsplan gaat de planvorming, ofwel wat wil de eigenaar anders dan er nu geregeld is. Daarvoor wordt met welstand i.c. de rayonarchitect, stedenbouwkundige en eventueel andere direct betrokkenen om tafel gezeten. iTX BouwConsult initieert dit soort gesprekken en zorgt met eigen architecten of ingeneurs voor de plannen. Na goedkeuring van de gemeenteraad wordt een bestemmingsplan procedure conform de WRO opgesteld.

Onderzoek volgens wet ruimtelijke ordening

Flora en fauna

Onvermijdelijk in dit traject zijn de uitgebreide onderzoeken die moeten plaatsvinden voor een bestemmingsplanwijziging. Zoals:

  • Archeologisch onderzoek
  • Geluidsonderzoek
  • Externe veiligheid
  • Flora- en Fauna onderzoek
  • Planschade

iTX BouwConsult heeft door de jaren heen een belangrijk advies: ‘Plan de nodige tijd voor deze procedures in!’. Het Flora-en Fauna onderzoek wordt bepaald door de broedseizoenen, hierdoor kan het zomaar gebeuren dat er een half jaar extra tijd nodig is omdat een vogelsoort aan het broeden is. Een archeologisch onderzoek kan uitlopen als er iets interessants gevonden wordt. Overigens is het zo dat lang niet alle onderzoeken verplicht doorgevoerd moeten worden. Dit is situationeel en in overleg met gemeente bepaald. Een onderzoek naar planschade wordt gevraagd mede om in beeld te krijgen wat de omwonenden aan claims kunnen indienen. Belangrijk is om te weten dat de gemeente altijd planschade uitsluit. Formeel is het de gemeente die een bestemmingsplan wijziging doorvoert, echter op wens van de eigenaar. Het is daarom dat de gemeente de kosten van planschade en andere aanspraken bij de eigenaar neerlegt.

Zienswijzen op het bestemmingsplan

Loopt de bestemmingsplanwijziging dan kunnen er zienswijzen ingebracht worden. Normaliter heeft iTX BouwConsult al een informatie avond voor de buurt georganiseerd zodat de voorgenomen bestemmingsplanwijziging niet als een verassing op het dak valt. Na de eerste ronden van inspraak is het aan de gemeente om de zienswijzen gegrond of ongegrond te bestempelen. Mogelijkerwijs wordt het bestemmingsplan op onderdelen bijgesteld. Uiteindelijk komt het punt waarop het bestemmingsplan wordt vastgesteld. In voorkomende gevallen kan het gebeuren dat indieners van zienswijzen doorgaan tot aan de Raad van State.

Waar is het Bestemmingsplan te vinden

Op dit moment worden bestemmingsplannen digitaal getoond op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier vind u alle digitale bestemmingsplannen, inclusief bestemmingsplan voorschriften, artikelen, toelichting, bestemmingsplankaart en legenda.

iTX BouwConsult en het bestemmingsplan

De rol van iTX BouwConsult in de wijziging van het bestemmingsplan is divers. Zo dragen wij zorg voor de plannen in eerste aanleg, voeren besprekingen met de gemeente, verzorgen de informatie aan de buurt en daar waar nodig verdedigen wij de plannen bij commissie grondzaken en andere ambtelijke overleggen. Een bestemmingsplanprocedure omvat veel meer dan alleen het juridisch deel ervan. Bestemmingsplan wijzigingen zijn altijd projecten op maat. Wilt u meer weten over wat iTX BouwConsult voor uw bestemmingplan procedure kan betekenen, bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak.